Rozcestník

Obec Heřmanov

Heřmanov, Fojtovice, Blankartice

Pravidla pro vydávání Heřmanovského zpravodaje

1.    Úvodní ustanovení

1.1.   Obec Heřmanov vydává Heřmanovský zpravodaj (dále jen "zpravodaj")

1.2.   Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod e. č. MK ČR E 21892.

1.3.   Zpravodaj vychází zpravidla 1x měsíčně v nákladu 250ks ve formátu A4

1.4.   Zpravodaj je distribuován bezplatně do všech domácností v obci a také zveřejněn na webových stránkách obce - www.hermanov.cz

1.5.   Na obdržení zpravodaje do domácnosti není právní nárok, zejména s ohledem na stav a umístění poštovních schránek. Je možnost vyzvednout si ho na obecním úřadu nebo jej nalezne v elektronické podobě na webových stránkách.

1.6.   Účelem zpravodaje je poskytnout obyvatelům informace týkající se společenského, kulturního, sportovního, politického, hospodářského a dalšího dění v obci. Dále poskytnout i další všeobecné informace ze společnosti včetně upozornění na důležité změny zákonů, vyhlášky a nařízení.

1.7.   Vydávaní zpravodaje se řídí zákonem č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění.

2.    Tematické zaměření a obsah zpravodaje

Ve zpravodaji jsou zveřejňovány zejména:

2.1.   informace o činnosti obecního úřadu

2.2.   příspěvky zastupitelů obce

2.3.   činnosti organizací, jichž je město zřizovatelem a informace o činnosti občanských či sportovních sdružení v obci

2.4.   příspěvky informující o akcích v obci, které se budou konat nebo se konaly

2.5.   příspěvky občanů týkající se dění v obci

2.6.   inzerce

3.    Redakční rada

3.1.   Vydávání zpravodaje zajišťuje redakční rada.

3.2.   Redakční rada zejména:

·         navrhuje tematický obsah a grafickou úpravu zpravodaje

·         rozhoduje o zařazení příspěvků

·         projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy zpravodaje

·         navrhuje termíny uzávěrek a vydávání zpravodaje.

·         Redakční rada se schází podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně

 

 

4.    Příspěvky do zpravodaje

4.1.      Zveřejňují se příspěvky, které jsou předány do termínu uzávěrky, který je uveden v tiráži předešlého vydání. Pokud termín uveden není, uzávěrka je 20. dne v měsíci.

4.2.      Pokud rozsah příspěvku přesahuje možnosti daného vydání, o jejich zařazení rozhoduje redakční rada.

4.3.      Na zveřejnění zaslaného příspěvku není právní nárok, kromě příspěvků členů zastupitelstva

4.4.      Příspěvky je možné předávat členům redakční rady nebo na obecní úřad

4.5.      Autor musí uvést své jméno a kontaktní údaje. Kontaktní informace slouží pouze pro potřeby redakce a nebudou zveřejňovány nebo poskytovány třetím osobám.

4.6.      Anonymní příspěvky zásadně nebudou otiskovány

4.7.      Doporučuje se rozsah příspěvku do 250 slov (20 řádků ve Wordu). V případě neúměrně dlouhého textu může být příspěvek zkrácen. Redakční rada si vyhrazuje právo provést drobné stylistické úpravy nebo opravy gramatických chyb. Větší úpravy budou konzultovány s autorem článku (proto jsou potřeba kontaktní údaje dle bodu 4.4)

4.8.      Přednost zveřejnění mají články a informace, které se vztahují přímo k obci.

4.9.      Ve zpravodaji nebudou zveřejňovány příspěvky diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry a dále příspěvky tykající se sporů soukromých a právnických osob, které nesouvisí s obecní tématikou.

4.10.  Otištěné názory čtenářů se nemusejí shodovat se stanoviskem redakční rady

4.11.  Za obsahovou správnost ručí autor příspěvku.

 

5.    Závěrečné ustanovení

5.1.   Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem obce Heřmanov dne

Kontakt

Obecní úřad Heřmanov
č.p. 13
405 02 Heřmanov

Telefon: 412 586 403
E-mail: info@hermanov.cz
Datová schránka:  yejbtf6

Partneři

škola Heřmanov

MAS Labské skály

mobilní rozhlas

Okolí

Benešov nad Ploučnicí

Dolní Habartice

Františkov nad Ploučnicí

Odkazy

videokanál Youtube

Czechpoint

dopravní info

 

Vyrobeno s v Origine

15. 7. 2024 15:09

50.7322064 14.2918797 14 Nahoru