Rozcestník

Obec Heřmanov

Heřmanov, Fojtovice, Blankartice

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Heřmanov

2. Důvod a způsob založení

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je sedmičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní.

Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce.

Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Heřmanov, Heřmanov 13, 405 02  Heřmanov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Heřmanov, Heřmanov 13, 405 02  Heřmanov

4.3 Úřední hodiny
https://www.hermanov.cz/obecni-urad/

4.4 Telefonní čísla
https://www.hermanov.cz/obecni-urad/
https://www.hermanov.cz/lide-na-urade/

4.5 Adresa internetových stránek
https://www.hermanov.cz/

4.6 Adresa podatelny
https://www.hermanov.cz/obecni-urad/
Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk, CD, DVD

4.7 Elektronická adresa podatelny
info@hermanov.cz

4.8 Datová schránka
yejbtf6

5. Případné platby lze poukázat

Na účet  uvedený na https://www.hermanov.cz/obecni-urad/ nebo osobně na pokladně úřadu.
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně úřadu v úředních hodinách.

6. IČO

00261327

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Obec Heřmanov není plátcem z přidané hodnoty

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Územní plán obce 
Rozpočtový výhled obce 
Povodňový plán 
Program rozvoje obce 
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 

8.2 Rozpočet
https://www.hermanov.cz/rozpocet/

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu úřadu (viz bod 4.1). 

Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu (viz bod 4.7), nebo do datové schránky (viz bod 4.8).

10. Příjem podání a podnětů

  • osobně na Úřadě v úředních dnech a hodinách
  • telefonicky na čísle: Kontakty
  • elektronicky (e-mailem)
  • datovou schránkou
  • poštou na adresu

veškeré kontakty jsou vedeny na adrese: https://www.hermanov.cz/obecni-urad/

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy
Obecně závazné vyhlášky a nařízení
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence
Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

https://www.hermanov.cz/vyrocni-zpravy/

Další rubriky:

Kontakt

Obecní úřad Heřmanov
č.p. 13
405 02 Heřmanov

Telefon: 412 586 403
E-mail: info@hermanov.cz
Datová schránka:  yejbtf6

Partneři

škola Heřmanov

MAS Labské skály

mobilní rozhlas

Okolí

Benešov nad Ploučnicí

Dolní Habartice

Františkov nad Ploučnicí

Odkazy

videokanál Youtube

Czechpoint

dopravní info

 

Vyrobeno s v Origine

15. 7. 2024 15:09

50.7322064 14.2918797 14 Nahoru