Rozcestník

Obec Heřmanov

Heřmanov, Fojtovice, Blankartice

Povinně zveřejňované informace

Zákon č.106/99 Sb., 61/206 Sb.

1. Název Obec Heřmanov
2. Důvod a způsob založení: Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).
3. Organizační struktura:

Nejvyšším orgánem obce je sedmičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní.

Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce.

Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. 

4. Kontaktní spojení: Kontakt
5. Bankovní spojení: Bankovní spojení
6. IČ: 00261327
7. DIČ: CZ-00261327; obec není plátce DPH
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce: Rozpočet
9. Žádosti o informace: Žádosti o informace
10. Opravné prostředky: Opravné prostředky
11. Formuláře: Formuláře
12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: Portál min. vnitra - Občan na úřadě
13.1 Nejdůležitější předpisy Nejdůležitější předpisy
13.2 Vydané právní předpisy Obecně závazné vyhlášky obce
Pravidla a (jednací) řády
14.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

Sazebník k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím není stanoven.
Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.

14.2
Usnesení nadřízeného orgánu 
o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
15. Licenční smlouvy V současné době nejsou obcí Heřmanov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
16. Výroční zpráva Výroční zprávy
17 Informace o zpracování osobních údajů

Obecní úřad provádí následující zpracování osobních údajů, které jsou nutné a jsou oprávněným zájmem.

  • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
  • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
  • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
  • Evidenci daní a poplatků
  • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
  • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Personální a mzdovou agendu

 

Další rubriky:

Kontakt

Obecní úřad Heřmanov
č.p. 13
405 02 Heřmanov

Telefon: 412 586 403
E-mail: info@hermanov.cz
Datová schránka:  yejbtf6

Partneři

škola Heřmanov

MAS Labské skály

mobilní rozhlas

Okolí

Benešov nad Ploučnicí

Dolní Habartice

Františkov nad Ploučnicí

Odkazy

Czechpoint

dopravní info

IDOS

Vyrobeno s v Origine

28. 11. 2021 12:42

50.7322064 14.2918797 14 Nahoru