Rozcestník

Obec Heřmanov

Heřmanov, Fojtovice, Blankartice

Podpora sportovních aktivit

Obec Heřmanov podporuje sportovní aktivity v obci formou účelové neinvestiční, individuální dotace. Uznatelné náklady pro poskytnutí dotace jsou např. náklady na energii, náklady na úklid a údržbu sportoviště, náklady na PHM, náklady na nájemné sportoviště, náklady na řízení zápasů, cestovné, dohody o provedení práce, nákup DHM pro sportovní činnost (do 40000Kč) a pod. Naopak náklady, které nelze uznat jsou např. dary, mzdové výdaje a výdaje, které nesouvisejí se sportovní činností. Každou žádost posuzuje ZO individuálně s možností i částečného plnění. Na dotaci není právní nárok. Po schválení (neschválení) žádosti musí být mezi poskytovatelem (obec) a žadatelem (právnická, nebo fyzická osoba) uzavřena "Veřejnoprávní smlouva“, která musí být schválena zastupiteli a s dotační částkou vyšší než 50000Kč zveřejněna.
O poskytnutí dotace je třeba písemně požádat, přičemž podané žádosti musí mít alespoň náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 zák. 24/2015 Sb. ( viz níže - na konci textu je ke stažení "Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Heřmanov")

Výňatek z § 10 odst.3 zák. 24/2015 Sb.
Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci podle § 34 odst.1, lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen "žádost"), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu 22); žádost obsahuje alespoň

 • jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 • požadovanou částku,
 • účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
 • dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
 • odůvodnění žádosti
 • je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
 1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
 2. osob s podílem v této právnické osobě,
 3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
 • seznam případných příloh žádosti,
 • den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

Žádost o poskytnutí dotace (šablona Word)

 

Kontakt

Obecní úřad Heřmanov
č.p. 13
405 02 Heřmanov

Telefon: 412 586 403
E-mail: info@hermanov.cz
Datová schránka:  yejbtf6

Partneři

škola Heřmanov

MAS Labské skály

mobilní rozhlas

Okolí

Benešov nad Ploučnicí

Dolní Habartice

Františkov nad Ploučnicí

Odkazy

videokanál Youtube

Czechpoint

dopravní info

 

Vyrobeno s v Origine

15. 7. 2024 15:09

50.7322064 14.2918797 14 Nahoru