Rozcestník

Obec Heřmanov

Heřmanov, Fojtovice, Blankartice

Nejdůležitější předpisy

Do těchto i jiných právních předpisů Sbírky zákonů, rovněž do obecně závazných vyhlášek a nařízení města a je možné nahlédnout v kanceláři starosty  v úřední hodiny nebo lze vyhledat na: Vyhledávání ve Sbírce zákonů (odkaz na Portál veřejné správy České republiky)
 
 • úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
 • úst. zák. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • úst. zák. č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR

 

 • zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
 • zákon č. 184/2006 Sb. o vyvlastnění
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
 • zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví
 • zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon
 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon atd.
 • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a ČGÚ
 • zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 256/2013 Sb.,o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)
 • zákon č. 90/2012 Sb.,Zákon o obchodních korporacích (dříve Ochodní zákoník, do 31.12.2013)
 • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

 

 • vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • vyhláška č. 449/2009 Sb., v platném znění, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dorovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti a účetních výkazů
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MF ČR č. 323 ze dne 2.7.2002 o rozpočtové skladbě
 • vyhláška MF ČR č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích
 

 


 

 

Kontakt

Obecní úřad Heřmanov
č.p. 13
405 02 Heřmanov

Telefon: 412 586 403
E-mail: info@hermanov.cz
Datová schránka:  yejbtf6

Partneři

škola Heřmanov

MAS Labské skály

mobilní rozhlas

Okolí

Benešov nad Ploučnicí

Dolní Habartice

Františkov nad Ploučnicí

Odkazy

videokanál Youtube

Czechpoint

dopravní info

 

Vyrobeno s v Origine

15. 5. 2024 17:06

50.7322064 14.2918797 14 Nahoru